Сигурно и ефикасно уништување на документи.

Без оглед на големината или секторот на вашиот бизнис во одреден момент потребно е да се ослободите од документацијата со изминат рок. Нашите процеси ќе ви обезбедат сигурно, безбедно и трајно уништување на вашите доверливи деловни документи согласно со европските стандарди (наткласа P-7 по DIN 66399).

Правилното и безбедното уништување на документацијата е исто толку важно како и управувањето со истaта, без разлика дали се однесува на документација во хартиена форма или за елктронски носач на податоци.

По истекот на законските рокови предвидени за чување на вашата документација ние се грижиме за нејзино безбедно и трајно уништување. Уништувањето на документација со изминат рок на чување се врши исклучиво врз основа на доставено писмено барање и потврда за уништување од страна на имателот на документацијата.

Нашиот тим ќе ви помогне за безбедено, ефикасно и економично уништување на вашите доверливи документи..

Процесот на уништување

Подготовка

По извршената селекција и проверка на листата на документарен материјал со изминат законски рок за чување одлучувате кои документи сакате да ги уништите.

Преземање

Нашиот тим ќе ги преземе оние документи што се селектирани и подготвени за безбедно уништување по однапред договорен термин. .

Транспорт

Преземената документација се транспортира со наменски возила.

Уништување

Документарниот материјал безбедно и трајно се уништува согласно со европските стандарди (наткласа P-7 по DIN 66399).

Потврда за уништување

По уништувањето на документарниот материјал ви доставуваме потврда (записник) како и фотодокументација и видеодокументација од процесот на уништување.

Предности

  • Уништување на документи во контролирана средина
  • Рециклирање на уништените документите во форма на секундарен индустриски материјал
  • Безбедно и трајно уништување согласно со стандардите за управување со квалитет
  • Заштита на животната околината

Ви треба совет за правилно чување на вашите документи?

Контактирајте не и дознајте повеќе!